KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ART IN SYSTEMS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  (“XŞARJ” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kimlik ve iletişim bilgileriniz, konum bilgileriniz, çerez kayıtlarınız, alışveriş alışkanlıklarınız, dijital iz bilginiz; sipariş alınması, ürün ve hizmetlerin sunulması, ürün ve hizmetlerin geliştirmesi, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası, şirket içi segmentasyon, profilleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kişiye özel teklifler sunulması, müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi ve kişiselleştirilmiş ticari elektronik iletiler gönderilebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak talep edilmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlar ile amaçla bağlantılı olarak açılan İş Ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlara ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Ayrıca, müşteri bilgileri, sunucuları yurt dışında olan iş ortaklarının oluşturduğu bilgisayar programları aracılığıyla yurt dışına aktarılmaktadır.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz www.xsarj.com adresinden ve/veya mobil uygulamadan doldurduğunuz form vasıtasıyla kısmen otomatik olan yöntemle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, profilleme işlemine ve yurt dışına aktarıma ilişkin verdiğiniz açık rızanız uyarınca Kanun’un 5. maddesindeki açık rıza şartına uygun olarak işlenmektedir. 

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, panel.xsarj.com’dan ulaşabileceğiniz ART IN SYSTEMS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Ayrıca, Şirinyalı Mah. Sinanoğlu Cad. Kamil Düzgün Apt. No:100/8 (07160) Muratpaşa / ANTALYA adresindeki genel merkezimize postalayabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

AÇIK RIZA METNİ

ART IN SYSTEMS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  Aydınlatma Metni’nde detaylı olarak açıklandığı üzere kimlik, iletişim, konum, çerez kayıtları ve dijital iz verilerimin; sipariş alınması, ürün ve hizmetlerin sunulması, ürün ve hizmetlerin geliştirmesi, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası, şirket içi segmentasyon, profilleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kişiye özel teklifler sunulması, müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi ve kişiselleştirilmiş ticari elektronik iletiler gönderilebilmesi için ART IN SYSTEMS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından işlenmesine ve ART IN SYSTEMS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’nin  iş ortaklarına aktarılmasına izin veriyorum. Ayrıca bu verilerimin; sunucuları yurt dışında olan ART IN SYSTEMS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  iş ortaklarının oluşturduğu bilgisayar programları aracılığıyla yurt dışına aktarılmasına rızam olduğunu beyan ederim. 

Açık rızamı her zaman geri alabileceğimi, bu durumda talebimi size aydınlatma metninde tarafıma sunulan yollardan biri ile iletebileceğimi biliyorum.

Menü

ŞARJ İSTASYONU TALEP FORMU

Aşağıdaki formu eksiksiz doldurun, kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

İletişim Bilgileriniz
Sizinle Ne Zaman İletişime Geçelim?

Bayi Müşteri Bildirim Formu